Política de privadesa

Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat de Llobregat, El Nus
CIF: G66354366(d’ara endavant, Responsable), és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Quines dades recollim?
En quines seccions les demanem?

Objectiu del tractament
Mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries, comunicacions en referència als Serveis, qüestions tècniques o canvis en aquests, per correu electrònic, SMS, WhatsApp, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus Serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. Les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i/o canals de contacte indicats en el lloc web, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o incidències comunicades pels interessats.
Realitzar estudis estadístics.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Remetre el butlletí de notícies del lloc web.
Gestionar l’accés i la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.

Base jurídica del tractament
Consentiment per part de l’interessat.
Criteris de conservació de les dades
Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.
En compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, Superadmin haurà de retenir determinades dades generades o tractats per aquests, amb la finalitat de possibilitar que disposin d’ells els agents facultats.
Comunicació de les dades El Responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, a excepció de:
En aquells casos en els quals sigui necessari per a la prestació de determinats serveis, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu com el registre i/o transferència de noms de domini, on les dades personals de l’interessat podran ser cedits o comunicats a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional Registrante competent, encarregada del registre del Nom de Domini que es tracti.
Proveïdors que requereixin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Superadmin hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals té subscrits els contractes de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat.
Administracions Públiques i bancs per al compliment de les obligacions legals a les quals Superadmin està subjecte per la seva activitat.
Com a requisit establert per la ICANN, el titular d’un Servei contractat a Superadmin que inclogui un nom de domini autoritza la publicació de les dades relatives al Titular del domini que, segons la normativa, ha de ser accessible públicament a través de WHOIS.

Drets que assisteixen a l’Usuari

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades:

Dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets
Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens enviï un correu electrònic a:

contacte@elnus.cat

EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.
En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.
Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

Caràcter obligatori de les dades proporcionades
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, en el formulari de contacte o en el de compra, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del Prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al Responsable són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un Servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de Seguretat
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.